• Ruim 3000 stuks op voorraad
 • Tot 5 jaar garantie
 • Meer dan 14 Jaar ervaring in NL, BE en DE
 • 95% binnen 1 werkdag geleverd
 • Alle noodverlichting geleverd met accu
 • Voldoet aan alle Nederlandse en EU normen en regelgeving

Algemene voorwaarden Cellumer

Versie 01-08-2023

Artikel 01 – Toepasselijkheid
01.01 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten in het kader waarvan Cellumer, onder welke titel dan ook, waaronder koop, aanneming van werk en het uitvoeren van opdrachten, zaken levert of ter beschikking stelt en/of enige andere prestatie verricht.
01.02 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
01.03 Op deze Algemene Voorwaarden kan door een ieder die door Cellumer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan.
01.04 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder (op)levering niet het verrichten van diensten begrepen.
01.05 In deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar onze website, hierna te noemen: “website”.
01.06 De wederpartij van Cellumer wordt hierna aangeduid als “wederpartij”.
01.07 De Algemene Voorwaarden die wederpartij op enig moment aan Cellumer presenteert worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 02 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst, zekerheid, annulering en tekortschieten door de wederpartij
02.01 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door wederpartij aanvaard, dan heeft Cellumer het recht het aanbod binnen 4 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Met inachtneming hiervan komt de overeenkomst tussen Cellumer en de wederpartij tot stand doordat de wederpartij de offerte van Cellumer onvoorwaardelijk accepteert dan wel doordat Cellumer de order van de wederpartij, al dan niet onder voorwaarden, aanvaardt. Indien Cellumer een schriftelijke bevestiging uitzendt geldt de inhoud daarvan als overeengekomen tenzij de wederpartij binnen acht werkdagen na datering daarvan schriftelijk protesteert. Voor wat betreft prijzen verwijst Cellumer naar het bepaalde in artikel 7 lid 1.
02.02 Annulering van een eenmaal gesloten overeenkomst op verzoek van de wederpartij kan slechts plaatsvinden indien Cellumer zich daarmee schriftelijk akkoord verklaart, hetgeen steeds geschiedt onder de voorwaarde dat alle door Cellumer gemaakte kosten en winstderving worden vergoed.
02.03 Cellumer heeft steeds het recht om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het stellen van voldoende zekerheid te verlangen. Ook na het sluiten van de overeenkomst heeft Cellumer het recht om dat te doen, indien zij een redelijk vermoeden heeft dat de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. Daarvan is in ieder geval sprake indien de wederpartij enige opeisbare verbintenis jegens Cellumer, ondanks ingebrekestelling, niet voldoet. In het geval dat de wederpartij, ondanks ingebrekestelling, geen zekerheid stelt, mag Cellumer de rechten uitoefenen als omschreven in lid 6 van dit artikel.
02.04 De wederpartij draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in het geval deze overdracht mondeling plaatsvindt.
02.05 Cellumer heeft niet van doen met vergunningen, ontheffingen, licenties, etc. die de wederpartij nodig heeft voor het aanvaarden van de levering, dan wel het in gebruik nemen van enige door Cellumer geleverde / te leveren dienst/zaak. Het niet verkrijgen van dit door de wederpartij komt voor diens rekening en risico.
02.06 Indien Cellumer het recht heeft om een overeenkomst te ontbinden, heeft zij ook het recht om de overige tussen haar en de wederpartij bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft Cellumer tevens het recht om van de wederpartij al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours te verrichten. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de Wet geformuleerde rechten van Cellumer, onverlet.
02.07 Het intellectuele eigendom van door Cellumer vervaardigde prijsopgaven, tekeningen en andere documenten berust bij haar. Zij mogen slechts aan een derde partij –onder welke titel dan ook- ter beschikking worden gesteld indien Cellumer daartoe, desgevraagd, schriftelijk toestemming verleent. Cellumer heeft het recht om de bedoelde bescheiden op ieder, haar conveniërend, moment op te eisen.
02.08 Indien Cellumer aan de wederpartij documentatie, een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de zaak/prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voorzover partijen uitdrukkelijk het tegendeel overeenkomen. Ter zake de specificaties waaraan de zaak/prestatie moet voldoen, wijst Cellumer naar het bepaalde in artikel 10 lid 3. 

Artikel 03 – Machtiging opvragen gegevens / adreswijziging
03.01 Door te bestellen machtigt wederpartij Cellumer om indien nodig, gegevens van wederpartij op te vragen. Cellumer kan inlichtingen inwinnen omtrent uw betalingsgedrag.
03.02 Wederpartij is verplicht Cellumer van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Cellumer geen tegenbericht ontvangt, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Cellumer bekende adres en blijft wederpartij aansprakelijk voor de bestelde goederen die op het oude adres zijn afgeleverd. 

Artikel 04 – (Op)Levering
04.01 Cellumer doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd in de website te realiseren. De door Cellumer aangekondigde leveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is.
04.02 Indien levering maximaal 30 dagen na de overeengekomen levertijd om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, zal Cellumer de wederpartij hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Bij ontbinding heeft de wederpartij het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
04.03 De wederpartij is jegens Cellumer verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak, zodra deze aan hem wordt aangeboden. Indien de wederpartij de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als geleverd gelden op het moment dat Cellumer de zaak heeft aangeboden (onverminderd het recht van Cellumer op ontbinding en/of schadevergoeding), en houdt zij haar vanaf het moment voor rekening en voor risico van de wederpartij onder zich. Cellumer heeft in dat geval het recht om aan de wederpartij te factureren.
04.04 Overeengekomen termijnen van levering gelden –ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. In het geval van een niet tijdige levering dient Cellumer schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan Cellumer een, na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund, waarbinnen zij alsnog kan nakomen.
04.05 Cellumer heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen termijn c.q. binnen de termijn die op grond van de vorige/volgende lid werd verlengd. Tenzij het tegendeel is overeengekomen heeft Cellumer steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten.
04.06 Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke verhindering tot twee weken als bedoeld in artikel 11 lid 2. In dat geval wordt -zonder dat de wederpartij de overeenkomst mag ontbinden- al dan niet reeds op de voet van artikel 04 lid 5 verlengde leveringstermijn verlengd met de periode dat de verhindering voortduurt, alsmede met een periode, waarbinnen Cellumer redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan. Een ruimere termijn dan de in dit lid genoemde termijn van twee weken wordt aan Cellumer toegestaan indien de wederpartij pas na deze termijn over de betreffende zaken hoeft te beschikken, en wel uiterlijk tot aan dat tijdstip. De wederpartij is verplicht om Cellumer, desgevraagd, omtrent de in de vorige zin bedoelde noodzakelijkheid, te informeren.
04.07 De betekenis van levering bedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel.
04.08 Indien de wederpartij zaken aan Cellumer wil retourneren dan is daarvoor haar voorafgaande toestemming vereist. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de wederpartij terwijl de zaken voor diens risico reizen. Indien echter de terugzending, na gegeven toestemming van de zijde van Cellumer, geschiedt in het kader van een vermeende toerekenbare tekortkoming zijdens Cellumer, geschiedt de retourzending op kosten en voor risico van de partij die het ongelijk aan haar zijde heeft. 

Artikel 05 – Verzendkosten
05.01 Wederpartij betaalt per bestelling 8.95 verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. 
05.02 Toeslagen voor levering op eilanden zijn € 13,00 netto. Toeslagen buiten Duitsland/Benelux op aanvraag (levering alleen tegen vooruitbetaling). Deze toeslagen worden seperaat gefactureerd na bestelling en dienen betaald te worden voor levering.

Artikel 06 – Eigendomsvoorbehoud en pand
06.01 De geleverde goederen blijven eigendom van Cellumer tot volledige betaling van alle, in het bijzonder toekomstige en voorwaardelijke, vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie.
06.02 De wederpartij mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Cellumer. 

 • de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft voldaan en
 • alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Cellumer ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten, en
 • de vorderingen heeft voldaan die Cellumer op hem verkrijgt indien hij tekortschiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

06.03 Tussen partijen geldt dat ten behoeve van Cellumer op roerende, niet registerzaken, die Cellumer van de wederpartij onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van vorderingen die Cellumer op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, heeft alsmede ten behoeve van vorderingen, die Cellumer op de wederpartij zal verkrijgen uit hoofde van een reeds ten tijde van de vestiging van het pandrecht bestaande rechtsverhoudingen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat Cellumer de betreffende zaak onder zich verkrijgt.
06.04 Indien enige derde op of met betrekking tot een onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak of een zaak waarop een in het vorige lid bedoeld pandrecht is gevestigd, enig recht pretendeert, is de wederpartij verplicht om aan die derde onverwijld het recht van Cellumer mede te delen, en Cellumer daaromtrent onverwijld te informeren.
06.05  In geval van doorverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud door de Klant, draagt de Klant alle vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop over aan Cellumer. Cellumer aanvaardt hierbij de overdracht. Vorderingen voor schade als gevolg van de wederverkoop blijven hierdoor onaangetast.

Artikel 07 – Prijzen, betaling, kosten en aanbiedingen
07.01 Tenzij Cellumer uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt zijn de door haar genoemde prijzen: 

 • gebaseerd op Vooruitbetaling, met Bancontact, PayPal, Overboeking, Creditcard. Wij verzenden niet onder rembours.
 • gebaseerd op de prijzen van Cellumer die gelden op het moment van sluiten van de overeenkomst. Die prijzen zijn te vinden in de betreffende, actuele, prijslijst van Cellumer die zij op eerste verzoek van wederpartij zal verschaffen. Indien na het sluiten van de overeenkomst als gevolg van gewijzigde wettelijke bepalingen er sprake is van een prijsverhoging, zal Cellumer de wederpartij hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden;alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Cellumer ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten, en,  
 • exclusief B.T.W., in- en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;
 • exclusief kosten van montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in welk laatste geval genoemde kosten afzonderlijk worden vermeld;
 • exclusief verzendkosten.

07.02 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en zijn alleen geldig in België
07.03 Cellumer is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of website.
07.04 De wederpartij is verplicht de per termijn bij vooruitbetaling verschuldigde factuurbedragen binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking. Nadien is wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd van 2 % cumulatief per maand. Hierbij zal een deel van de maand als een volle maand worden aangemerkt. Indien de kredietwaardigheid van de Wederpartij onvoldoende kan worden aangetoond is het niet mogelijk om gebruik te maken van het leverancierskrediet van Cellumer, een alternatieve betalingsmogelijkheid zal dan worden aangeboden. Het staat Cellumer vrij om het leverancierskrediet zonder opgaaf van redenen te weigeren.
07.05 Cellumer is bevoegd rente en/of administratiekosten in rekening te brengen. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Cellumer bent u een bedrag van vijfenzestig euro en zevenenzestig eurocent (€ 65,67) verschuldigd.
07.06 Alle buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet tijdig betaalde factuur, zijn voor de rekening van de wederpartij. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15 % van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00. En € 50,00 administratiekosten, ongeacht de hoogte van de werkelijke buitengerechtelijke kosten voor wederpartij.
07.07 In geval van liquidatie, faillissement of surseánce van betaling van wederpartij zullen de verplichtingen van wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
07.08 Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 08 – Keuring en klachten
08.01 De wederpartij is verplicht om de door Cellumer afgeleverde zaken / door Cellumer verrichtte prestatie onverwijld na in ontvangstneming te keuren op haar deugdelijkheid, voor zover deze keuring binnen genoemd tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Indien de wederpartij wat dit betreft wil klagen dan dient hij Cellumer in ieder geval binnen vijf werkdagen na aflevering inhoudelijk en schriftelijk te berichten. Ieder recht van klagen vervalt indien deze termijn niet in acht wordt genomen.
08.02 Voorts dient de wederpartij binnen acht werkdagen na de aflevering de zaak / de prestatie ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek openbaart, binnen vijf werkdagen nadien inhoudelijk en schriftelijk bij Cellumer te klagen. Deze regel geldt ook indien aan de zaak/prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door Cellumer geuite mededeling bezit, of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die Cellumer kende of behoorde te kennen, doch niet aan wederpartij heeft medegedeeld.
08.03 Indien Cellumer gevolg geeft aan een klacht van de wederpartij betekent dat niet dat Cellumer daarmee de aansprakelijkheid aanvaardt. Indien blijkt dat een klacht ten onrechte is geuit, heeft Cellumer het recht om door haar verrichtte werkzaamheden, en geleverde zaken, tegen de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
08.04 Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet zijn betalingsverplichting en geeft hem niet het recht om enige betaling op te schorten.
08.05 Reclames geven wederpartij nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen. 

Artikel 09 - Garantie
09.01 De garantie is gebaseerd op de wettelijke bepalingen voor business-to-business (BtoB) transacties en bedraagt standaard 1 jaar.
09.02 Daarnaast bieden we een uitgebreide garantie voor:

 1. armaturen en onderdelen van Akku FiSCHER: 2 jaar garantie volgens de garantievoorwaarden van FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH.
 2. producten in de categorie uitverkoop: 1 jaar garantie.
 3. alle andere producten: 3 jaar garantie.

Zendingen met defecte artikelen dienen altijd vooraf betaald en deugdelijk verpakt geretourneerd te worden naar:

Cellumer
T.a.v.: Klantenservice
Cl. Pansaersstraat 36
3400 Neerwinden
België

Wij nemen geen verzendkosten op ons!

09.03 Claims voor gebreken, welke niet herkenbaar zijn tijdens een behoorlijk onderzoek of inspectie, verjaren één jaar na ontvangst van de goederen.
09.04 Cellumer is alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijft onaangetast.
09.05 Elke aansprakelijkheid die direct of indirect verband houdt met de bestelling en levering is uitgesloten.
09.06 Aansprakelijkheid op grond van bedrieglijk verzwijgen van gebreken, garantieverklaringen en het schenden van wezenlijke contractuele verplichtingen blijft onaangetast.

Artikel 10 – Ruilen
10.01 Ruilen kan binnen 7 werkdagen na ontvangst, mits de goederen in originele staat zijn.
10.02 Kosten voor retourneren zijn voor rekening Wederpartij
10.03 Wederpartij kan een artikel in geen geval terugsturen indien er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

 • Het artikel was speciaal op maat gemaakt;
 • Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;
 • Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Cellumer niet als beschadigde verpakking beschouwd);
 • Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden;
 • Het betreft apparatuur/programmatuur waarvan de verzegeling is verbroken;

10.04 Bij ruiling dient de Wederpartij het artikel weer in te pakken in de originele verpakking met daarbij de afleverbon of een kopie daarvan. Schrijf op de afleverbon welk artikel u wenst te ontvangen en verstuur het pakket naar onderstaand retouradres:

Cellumer
T.a.v.: Klantenservice
Cl. Pansaersstraat 36
3400 Neerwinden
België

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.01 Indien de wederpartij de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen, -en het geleverde product slechts door bekwaam personeel en onder normale omstandigheden wordt gebruikt- kan Cellumer met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld slecht gedurende één jaar na datum aflevering wegens toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken. Ter zake de aansprakelijkheid na montage/installatie/inbedrijfstelling geldt als datum van levering het tijdstip als bedoeld in artikel 4 lid 9, en daarnaast hetgeen in de volgende delen van dit artikel is bepaald.
11.02 Indien Cellumer erkent –hetgeen, behoudens bericht van het tegendeel, steeds onder voorbehoud geschiedt- dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat de wederpartij zich op die tekortkoming heeft beroepen, aan de wederpartij mede te delen: 

 • dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie zal overgaan;
 • dat zij de verrichte prestatie kosteloos zal herstellen, waarbij geldt dat vervangende onderdelen, naar redelijke keuze van Cellumer, nieuw of gereviseerd kunnen zijn.
 • Cellumer heeft het recht om reistijd en verzendkosten in rekening te brengen. Ook kan Cellumer van de wederpartij verlangen dat hij de betreffende zaak op zijn kosten naar haar toezendt. Indien Cellumer na de genoemde mededeling binnen een redelijke termijn presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze zal zijn nagekomen, en heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 • Vervangen onderdelen worden eigendom van Cellumer.

11.03 Van een toerekenbare tekortkoming is slechts sprake indien de zaak / de prestatie niet voldoet aan de door Cellumer opgegeven en door de wederpartij –al dan niet stilzwijgend- geaccepteerde specificaties. Indien de wederpartij er echter zeker van wil zijn dat de zaak/prestatie geschikt is voor het door hem beoogde gebruik, dient hij Cellumer daaromtrent voorafgaand aan het totstandkomen van de overeenkomst nauwkeurig schriftelijk te informeren, en moet de geschiktheid voor dat gebruikt –indien de wederpartij wenst dat deze geschiktheid onderdeel zal uitmaken van de overeenkomst- schriftelijk worden overeengekomen.
11.04 Cellumer beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien mocht worden geoordeeld dat zij op grond van welke titel dan ook schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid –ongeacht de aard daarvan- tot maximaal de voor de betreffende zaak / de betreffende diensten overeengekomen prijs (exclusief b.t.w.), met dien verstande dat aansprakelijk voor gevolgschade integraal wordt uitgesloten. Hetgeen Cellumer aldus ter zake schadevergoeding verschuldigd is wordt verminderd met een redelijke verbruiksvergoeding.
11.05 Indien de aansprakelijkheid van Cellumer betrekking heeft op enig product, enig onderdeel of software dat zij van een derde betrekt, is haar aansprakelijkheid, in afwijking van het gestelde in lid 4, beperkt tot de overdracht door haar aan de wederpartij van haar aanspraken op die derde.
11.06 Geen aansprakelijkheid zijdens Cellumer bestaat en iedere aanspraak ter zake enige vermeende tekortkoming zijdens Cellumer vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen en/of aanpassingen en/of reparaties en/of onderhoud aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten, of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of gebruiksaanwijzingen, dan wel op een andere wijze onoordeelkundig of nalatig wordt of is gebruikt of behandeld, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd –waaronder de situatie dat het product wordt gebruikt in combinatie met enig product of software, dan niet door Cellumer werd geleverd, terwijl het door Cellumer geleverde product zelf aan de overeenkomst beantwoordt-, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze die voor Cellumer redelijkerwijze niet was te verwachten, dan wel is vervaardigd in overeenstemming met de instructies van de wederpartij, en dit een en ander invloed heeft gehad op het ontstaan van schade. Cellumer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van normale slijtage van het door haar geleverd product.
11.07 In afwijking in zoverre van hetgeen hiervoor is bepaald geldt dat Cellumer, -indien blijkt dat zij behoort tot een bedrijfstak waar standaardisering van overeenkomsten door algemene voorwaarden met beperkingen / uitsluitingen van aansprakelijkheid een algemeen verschijnsel is en Cellumer binnen die bedrijfstak de overeenkomst sluit of indien Cellumer de overeenkomst sluit met een onderneming uit een andere bedrijfstak die regelmatig met de bedrijfstak waarin Cellumer werkzaam is, van doen heeft, en waarbinnen bedoelde standaardisatie eveneens aanwezig is-, nimmer aansprakelijk is voor (ernstige) fouten van bij haar te werk gestelde personen, die niet tot de bedrijfsleiding behoren.
11.08 In geval van toerekenbare tekortkoming is Cellumer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Cellumer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Cellumer is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens het door de wederpartij niet kunnen nakomen van verplichtingen jegens derden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen en schade wegens door wederpartij gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
11.09 Cellumer is niet aansprakelijk voor schade, indien de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt, op grond waarvan de door Cellumer te verrichten diensten en werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.
11.10 De koper vrijwaart Cellumer, tegen alle aanspraken van derden -onder meer wegens enige regeling ter zake productaansprakelijkheid-, voor zover het totaal van deze aanspraken de in dit artikel bedoelde maxima te boven gaan. 
11.11 In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatige handelen begrepen.

Artikel 12 – Overmacht / Verhindering
12.01 Naast wat de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig: staking en/of ziekte van de werknemers van Cellumer, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, slecht weer, oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, blokkade, belemmerende maatregelen van enige overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet volledig van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar redelijke verwachting langer duurt dan twee weken na de omstandigheid / omstandigheden die daartoe leidt / leiden. Daarnaast is er sprake van overmacht indien redelijkerwijze vaststaat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. Indien er aldus sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel -indien althans de overmacht voldoende substantieel is- of -voor het doel ten aanzien waarvan er sprake is van overmacht- gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op basis van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de andere partijen ten aanzien van het ontbonden deel van de overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd.
12.02 Indien er sprake is van een verhindering die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan twee weken na het ontstaan van de in het vorige lid genoemde omstandigheid / omstandigheden, is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat ieder van de partijen de overeenkomst mag ontbinden, de termijn waarbinnen Cellumer moet leveren op de voet van hetgeen in artikel 4 lid 7 is bepaald, verlengd. 

Artikel 13 – Privacy
13.01 Persoongegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Cellumer. De verantwoordelijke hiervoor is Cellumer.
13.02 Cellumer heeft een aparte Privacybeleid, welke u kunt opvragen. Dit Privacybeleid is aanvullend voor deze Algemene Voorwaarden

Artikel 14 – Milieubijdragen batterijen
14.01 De milieubijdragen batterijen dienen door wederpartij voldaan te worden en is inbegrepen bij de prijs. 

Artikel 15 – Overige bepalingen
15.01 Wederpartij is aansprakelijk voor het gebruik van op zijn naam gesteld of gepersonaliseerde bestelbonnen. Wederpartij dient de nodige maatregelen te treffen opdat derden of niet-gerechtigden er geen ongeoorloofd gebruik van kunnen maken.
15.02 Cellumer is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een aanbieding te wijzigen. Hiervan zal wederpartij schriftelijk van op de hoogte worden gesteld.
15.03 Door het plaatsen van een bestelling verklaart wederpartij zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande voorwaarden. 

Artikel 16 – Toepasselijk recht
16.01 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.
16.02 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het assortiment Leuven.